Actievoorwaarden tip een vriend 2017/2018

De Actievoorwaarden van Anderzorg 2017/2018


Definities

Actievoorwaarden: deze onderstaande voorwaarden van Anderzorg 2017/2018.

Anderzorg: Anderzorg N.V. en Menzis N.V. tezamen.

Anderzorg Tip een vriend: Member get member programma waarmee verzekeringen van Anderzorg worden aangeprezen aan Bezoekers.

Bezoeker: degene aan wie via een Anderzorg Promotiepagina de verzekeringen van Anderzorg worden aangeprezen.

Promoter: een Anderzorg verzekerde die het Anderzorg tip een vriend programma gebruikt.

Promotiepagina: de webpagina waarop de verzekeringen van Anderzorg worden aangeprezen aan Bezoekers door de Promoter.

Stichting: Stichting Menzis Beheer.

The Social Shop B.V. (Member Get Member Company): organisatie die namens Stichting de Anderzorg tip een vriend actie uitvoert.

Zorgverzekering: een basisverzekering van Anderzorg N.V. (conform het bepaalde in de Zorgverzekeringswet).

1. Anderzorg
Het gebruik van Anderzorg Tip een Vriend wordt mogelijk gemaakt door de Stichting. Alle rechten en verplichtingen die uit de Actievoorwaarden en het gebruik van het Tip een Vriend programma voortvloeien, komen tot stand tussen Promoter en de Stichting. De verzekeringen die in de Anderzorg Promotiepagina aan Bezoekers kunnen worden aangeprezen, worden aangeboden door Anderzorg.

2. Deelnemen
Het gebruik van Anderzorg Tip een Vriend staat alleen open voor personen die:

a. achttien jaar of ouder zijn;

b. een lopende Zorgverzekering bij Anderzorg hebben;

c. of per 1 januari 2018 een Zorgverzekering bij Anderzorg hebben aangevraagd;

d. niet bij de Stichting werkzaam zijn.

De Stichting behoudt zich het recht voor om het gebruik van Anderzorg Tip een Vriend in individuele gevallen te weigeren.
3. Beloning in 2018

Per tip is er €40,- beloning te verdelen. De Promoter kan op zij/haar persoonlijke promotiepagina aangeven hoe dit bedrag moet worden verdeeld. Er zijn twee opties:

  • Delen: de Promoter €20,- en de Bezoeker €20,-.
  • Beloning volledig naar de Bezoeker. De Promoter ontvangt €0,-, de Bezoeker €40,-.

Beloning voor de Bezoeker
Om de Beloning te ontvangen voor 1 april 2018 moet door de Bezoeker worden voldaan aan onderstaande voorwaarden:

a. Bezoeker sluit in de periode van 1 november 2017 tot en met 31 januari 2018 voor zichzelf en/of één of meer andere personen een nieuwe Zorgverzekeringspolis af bij Anderzorg;

b. deze Zorgverzekering is per 1 maart 2018 nog van kracht;

c. de eerste op grond van deze Zorgverzekering verschuldigde (maand)premie is tijdig en volledig voldaan;

d. Bezoeker heeft eerder in 2017 geen Zorgverzekering met Anderzorg afgesloten.

e. Bezoeker sluit zijn/haar verzekering direct af op www.anderzorg.nl/premie-berekenen-en-aanvragen.


Beloning voor Promoter
Om de Beloning en eventueel extra beloning (zie artikel 4) te ontvangen voor 1 april 2018 moet door de Promoter én Bezoeker worden voldaan aan onderstaande voorwaarden:

f. Bezoeker voldoet aan de voorwaarden 3.a t/m 3.e;

g. Promoter heeft een lopende Zorgverzekering bij Anderzorg;

h. deze Zorgverzekering is in ieder geval per 1 maart 2018 nog van kracht;

i. de, op grond van deze Zorgverzekering, verschuldigde (maand)premie is tijdig en volledig voldaan;

j. De promoter heeft zijn/haar gegevens zoals omschreven in artikel 9 volledig en juist ingevuld in zijn/haar persoonlijke promotiepagina.

4. Extra Beloning
Voor elke derde Bezoeker die een Zorgverzekering afsluit via de Promotiepagina van de Promoter en voldoet aan voorwaarden 3.a t/m 3.e, ontvangt de Promoter die voldoet aan voorwaarden 3.e t/m 3.j een extra beloning van € 40,-.

5. Maximering Beloning
Een Bezoeker kan slechts eenmalig aanspraak maken op een beloning, ongeacht voor hoeveel personen (waaronder zichzelf) de Bezoeker een Zorgverzekering bij Anderzorg afsluit. De Promoter kan per Bezoeker slechts eenmalig aanspraak maken op een beloning, ongeacht voor hoeveel personen (waaronder zichzelf) de Bezoeker een Zorgverzekering bij Anderzorg afsluit. 
Een Promoter kan over de periode 1 november 2017 tot en met 31 januari 2018 voor maximaal achttien Bezoekers een beloning ontvangen. Een Promoter kan over de periode 1 november 2017 tot en met 31 januari 2018 maximaal zes maal de extra beloning van € 40,- ontvangen. 
De beloningen van de Bezoeker en de Promoter genoemd in artikel 3 en 4 zullen uiterlijk 1 april 2018 worden betaald op het bij Anderzorg van hen bekende bankrekeningnummer. De Bezoeker en de Promoter stemmen ermee in dat Anderzorg de hiervoor benodigde (persoons)gegevens voor alleen dit doel uitwisselt met Social Shop B.V. en de Stichting.

6. Aansprakelijkheid
De Stichting is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens als gevolg storingen in het netwerk, hardware en software, noch is de Stichting aansprakelijk voor enige andere schade die voortvloeit uit het gebruik van Anderzorg Tip een vriend, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

7. Gebruiksvoorwaarden
Het is een Promoter niet toegestaan om de verzekeringsproducten van Anderzorg aan te prijzen: 

a. door Bezoekers te misleiden of onwaarheden te verkondigen.

b. door middel van het aannemen van een valse identiteit en/of onterecht suggereren dat hij/zij aan Anderzorg of de Stichting verbonden is.

c. met gebruikmaking van virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen.

d. met gebruikmaking van kettingbrieven, betaalde advertenties, junk mail of spamming.

e. door te discrimineren of zich anderszins kwetsend te gedragen of zich te gedragen op een manier die naar de mening van de Stichting in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of op enige andere wijze indiscreet of incorrect is.

f. door inbreuk te maken op rechten van Anderzorg of de Stichting, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy of de bescherming van de reputatie.

g. door beroeps-of bedrijfsmatig als tussenpersoon te handelen tussen Anderzorg en de Bezoeker.

Indien een Promoter of Bezoeker naar het oordeel van de Stichting handelt in strijd met de Actievoorwaarden of de algemene voorwaarden van Social Shop B.V. of zich (op enige andere wijze) schuldig maakt aan fraude of misbruik kan de Stichting het gebruik van de Anderzorg Tip-een-vriendactie met onmiddellijke ingang beëindigen en kan de Promoter dan wel de Bezoeker geen aanspraak maken op enige beloning

8. Overige bepalingen
De mogelijkheid om van Anderzorg Tip een vriend gebruik te maken, kan op ieder moment door de Stichting worden beëindigd, bekort of verlengd. De Stichting kan te allen tijde de inhoud van de Actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden zal op de website van Anderzorg worden geplaatst. In alle gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting.

9. Privacy
De Stichting vindt het belangrijk zorgvuldig met de persoonsgegevens van de Promoters en Bezoekers om te gaan en behandelt deze persoonsgegevens dan ook vertrouwelijk. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die een Promoter of Bezoeker aan de Stichting verstrekt. Op alle persoonsgegevens die een Promoter of Bezoeker verstrekt, is onderstaand privacystatement van toepassing. 
De persoonsgegevens die een Promoter of Bezoeker beschikbaar stelt via Anderzorg Tip een vriend worden gebruikt om te controleren of de Promoter of Bezoeker bij Anderzorg is verzekerd en om te controleren of de Promoter of Bezoeker voldoet aan de voorwaarden voor uitkering van de Beloning. Hiervoor is het noodzakelijk dat deze gegevens worden gedeeld met Social Shop B.V.. Het gaat daarbij om de naam en het e-mailadres van de Bezoeker wanneer hij/zij een Zorgverzekering met Anderzorg afsluit en om de naam, het e-mailadres en het verzekerdennummer van de Promoter, wanneer via zijn/haar Promotiepagina een Zorgverzekering met Anderzorg wordt gesloten.

Met uitzondering van voorgaande zal de Stichting de persoonsgegevens van de Promoter en Bezoeker niet aan derden verstrekken, verkopen, verhuren, of op enigerlei andere wijze aanbieden voor gebruik. 
De Stichting zal de contactgegevens die van de Promoter en de Bezoeker zijn verkregen gebruiken voor het versturen van commerciële elektronische berichten zoals een nieuwsbrief. De Promoter en Bezoeker kunnen zich hiertegen verzetten door een e-mail te sturen naar afmelden@anderzorg.nl.
Daarnaast kunnen de Promoter en Bezoeker op elk gewenst moment besluiten om de persoonsgegevens die zij hebben verstrekt door de Stichting te laten verwijderen of aan te laten passen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig, of niet ter zake dienend. Een verzoek daartoe kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar afmelden@anderzorg.nl.
De Stichting behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.