Actievoorwaarden tip een vriend

2015/2016

Definities

Actievoorwaarden: deze voorwaarden Anderzorg 2015/2016.
Anderzorg: Anderzorg N.V. en Menzis N.V. tezamen.
Anderzorg tip een vriend: Member get member programma waarmee verzekeringen van Anderzorg worden aangeprezen aan Bezoekers.
Bezoeker: degene aan wie via een Anderzorg Promotiepagina de verzekeringen van Anderzorg worden aangeprezen.
Promotor: een Anderzorg verzekerde die het Anderzorg tip een vriend programma gebruikt.
Promotiepagina: de webpagina waarop de verzekeringen van Anderzorg worden aangeprezen aan Bezoekers door de Promotor.
Stichting: Stichting Menzis Beheer.
The Social Shop B.V. (Member Get Member Company): organisatie die namens Stichting de Anderzorg tip een vriend actie uitvoert. 
Zorgverzekering: een basisverzekering van Anderzorg N.V. (conform het bepaalde in de Zorgverzekeringswet).

1. Anderzorg

Het gebruik van Anderzorg tip een vriend wordt mogelijk gemaakt door de Stichting. Alle rechten en verplichtingen die uit de Actievoorwaarden en het gebruik van het tip een vriend programma voortvloeien, komen tot stand tussen Promotor en de Stichting. De verzekeringen die in de Anderzorg Promotiepagina aan Bezoekers kunnen worden aangeprezen, worden aangeboden door Anderzorg.

2. Deelnemen

Het gebruik van Anderzorg tip een vriend staat alleen open voor personen die:

a. achttien jaar of ouder zijn;
b. een lopende Zorgverzekering bij Anderzorg hebben;
c. of per 1 januari 2016 een Zorgverzekering hebben aangevraagd;
d. niet bij de Stichting werkzaam zijn.

De Stichting behoudt zich het recht voor om het gebruik van Anderzorg tip een vriend in individuele gevallen te weigeren.

3. Beloning in 2016

De Bezoeker ontvangt een beloning van € 20,- en de Promotor ontvangt een beloning van € 20,-. De Promotor kan zelf bepalen om zijn beloning geheel of gedeeltelijk door te betalen aan de Bezoeker. 

Beloning voor Bezoeker

Om de Beloning te ontvangen voor 1 april 2016 moet door Bezoeker worden voldaan aan onderstaande voorwaarden:
a. Bezoeker sluit in de periode van 1 november 2015 tot en met 31 januari 2016 voor zichzelf en/of één of meer andere personen een       Zorgverzekering af bij Anderzorg;
b. Deze Zorgverzekering is per 1 maart 2016 nog van kracht;
c. De eerste op grond van deze Zorgverzekering verschuldigde (maand)premie is tijdig en volledig voldaan;
d. Bezoeker heeft in 2015 geen Zorgverzekering met Anderzorg afgesloten.

Beloning voor Promotor

Om de Beloning en eventueel extra beloning (zie artikel 4)  te ontvangen voor 1 april 2016 moet door de Promotor en Bezoeker worden voldaan aan onderstaande voorwaarden:
e. Bezoeker voldoet aan de voorwaarden 3.a t/m 3.d; 
f.  Promotor heeft in 2016 een Zorgverzekering bij Anderzorg afgesloten;
g. Deze Zorgverzekering is in ieder geval per 1 maart 2016 nog van kracht;
h. De, op grond van deze Zorgverzekering, verschuldigde (maand)premie is tijdig en volledig voldaan.

4. Extra beloning

Voor elke derde Bezoeker die een Zorgverzekering afsluit via de Promotiepagina van de Promotor en voldoet aan voorwaarden 3.a t/m 3.d, ontvangt de Promotor die voldoet aan voorwaarden 3.e t/m 3.h een extra beloning van € 40,-.

5. Maximering beloning

Een Bezoeker kan slechts eenmalig aanspraak maken op een beloning, ongeacht voor hoeveel personen (waaronder zichzelf) de Bezoeker een Zorgverzekering bij Anderzorg afsluit. De Promotor kan per Bezoeker slechts eenmalig aanspraak maken op een beloning, ongeacht voor hoeveel personen (waaronder zichzelf) de Bezoeker een Zorgverzekering bij Anderzorg afsluit.

Een Promotor kan over de periode 1 november 2015 tot en met 1 februari 2016 voor maximaal achttien Bezoekers een beloning ontvangen.Een Promotor kan over de periode 1 november 2015 tot en met 1 februari 2016 maximaal zes maal de extra beloning van € 40,- ontvangen.

De beloningen van de Bezoeker en de Promotor genoemd in artikel 3 en 4 zullen uiterlijk 1 april  2016 worden betaald op het bij Anderzorg van hen bekende bankrekeningnummer. De Bezoeker en de Promotor stemmen ermee in dat Anderzorg de hiervoor benodigde (persoons)gegevens voor alleen dit doel aan de Social Shop B.V. verstrekt

7. Aansprakelijkheid

De Stichting is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens als gevolg storingen in het netwerk, hardware en software, noch is de Stichting aansprakelijk voor enige andere schade die voortvloeit uit het gebruik van Anderzorg tip een vriend, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

8. Gebruiksvoorwaarden

Het is een Promotor niet toegestaan om de verzekeringsproducten van Anderzorg aan te prijzen:
a. door Bezoekers te misleiden of onwaarheden te verkondigen
b. door middel van het aannemen van een valse identiteit en/of onterecht suggereren dat hij/zij aan Anderzorg of de Stichting verbonden is
c. met gebruikmaking van virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen
d. met gebruikmaking van virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen
e. met gebruikmaking van kettingbrieven, junk mail of spamming
f. door te discrimineren of zich anderszins kwetsend te gedragen of zich te gedragen op een manier die naar de mening van de Stichting in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of op enige andere wijze indiscreet of incorrect is
g. door inbreuk te maken op rechten van Anderzorg of de Stichting, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy of de bescherming van de reputatie
Indien een Promotor of Bezoeker naar het oordeel van de Stichting handelt in strijd met de Actievoorwaarden of de voorwaarden van Social Shop B.V. of zich (op enige andere wijze) schuldig maakt aan fraude of misbruik kan de Stichting het gebruik van Anderzorg tip een vriend met onmiddellijke ingang beëindigen en kan de Promotor dan wel de Bezoeker geen aanspraak maken op enige beloning

9. Overige bepalingen

De mogelijkheid om van Anderzorg tip een vriend gebruik te maken, kan op ieder moment door de Stichting worden beëindigd, bekort of verlengd. De Stichting kan te allen tijde de inhoud van de Actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden zal op de website van Anderzorg worden geplaatst. In alle gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting.

10. Privacy

De Stichting vindt het belangrijk zorgvuldig met de persoonsgegevens van de Promotors en Bezoekers om te gaan en behandelt deze persoonsgegevens dan ook vertrouwelijk. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die een Promotor of Bezoeker aan de Stichting verstrekt. Op alle persoonsgegevens die een Promotor of Bezoeker verstrekt, is onderstaand privacystatement van toepassing. 

De persoonsgegevens die een Promotor of Bezoeker beschikbaar stelt via Anderzorg tip een vriend worden gebruikt om te controleren of de Promotor of Bezoeker bij Anderzorg is verzekerd en om te controleren of de Promotor of Bezoeker voldoet aan de voorwaarden voor uitkering van de Beloning. Hiervoor is het noodzakelijk dat deze gegevens worden gedeeld met Social Shop B.V.. Het gaat daarbij om de naam en het e-mailadres van de Bezoeker wanneer hij/zij een Zorgverzekering met Anderzorg afsluit en om de naam, het e-mailadres en het verzekerdennummer van de Promotor, wanneer via zijn/haar Promotiepagina een Zorgverzekering met Anderzorg wordt gesloten. Tevens wordt het bankrekeningnummer van Promotor en Bezoeker aan de Social Shop B.V. verstrekt om de beloning uit te keren.

Met uitzondering van voorgaande zal de Stichting de persoonsgegevens van de Promotor en Bezoeker niet aan derden verstrekken, verkopen, verhuren, of op enigerlei andere wijze aanbieden voor gebruik. 

De Stichting zal de contactgegevens die van de Promotor en de Bezoeker zijn verkregen gebruiken voor het versturen van commerciële elektronische berichten zoals een nieuwsbrief. De Promotor en Bezoeker kunnen zich hiertegen verzetten door een e-mail te sturen naar afmelden@anderzorg.nl.

Daarnaast kunnen de Promotor en Bezoeker op elk gewenst moment besluiten om de persoonsgegevens die zij hebben verstrekt door de Stichting te laten verwijderen of aan te laten passen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig, of niet ter zake dienend. Een verzoek daartoe kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar afmelden@anderzorg.nl.

De Stichting behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. 

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.