Zittend ziekenvervoer 2017

Moet je voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut en wordt deze behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering of AWBZ? Dan heb je misschien wel recht op vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer.

Zittend ziekenvervoer is vervoer per openbaar vervoer (bijvoorbeeld trein, bus), een particuliere auto of een ander vervoermiddel (bijvoorbeeld een taxi). Vervoer per ambulance hoort niet bij zittend ziekenvervoer.

Eerst moet je een aanvraag indienen bij Anderzorg. Daarna wordt bepaald voor wie, hoe lang en in welke vorm je recht hebt op de vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer. Er zijn drie vormen van vervoer:
 • Openbaar vervoer (trein/bus/tram/metro): Heb je toestemming van Anderzorg gekregen voor openbaar vervoer? Dan kan je je reiskosten voor het openbaar vervoer declareren. Daarvoor gebruik je het declaratieformulier reiskosten. Je krijgt een vergoeding op basis van 2e klas.
  Declaratieformulier reiskosten
 • Eigen vervoer: Heb je toestemming van Anderzorg gekregen voor eigen vervoer? Dan kan je de gereden kilometers declareren. Gebruik hiervoor het declaratieformulier reiskosten. Je krijgt maximaal € 0,28 per kilometer. De afstand wordt bepaald op basis van de snelste route via de routeplanner van de ANWB. 
  Declaratieformulier reiskosten
 • (Rolstoel) taxivervoer: Heeft Anderzorg jou een brief gestuurd waarin staat dat je toestemming krijgt voor vergoeding van taxivervoer? Dan bel je met de taxivervoerder die in de brief staat. De taxivervoerder krijgt hiervan een kopie, zodat hij jou goed kan helpen. De gecontracteerde taxivervoerder declareert de kosten van het vervoer rechtsteeks bij Anderzorg.

Hoeveel kilometer wordt er vergoed?

De vergoeding is beperkt tot een afstand van maximaal 200 kilometer heen en 200 kilometer terug. Dit geldt voor alle soorten zittend ziekenvervoer. Wil je vergoeding van meer kilometers, dan moet je daarvoor vooraf toestemming vragen aan Anderzorg.

Wanneer heb je recht op vergoeding?

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer als je behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie Toestemming geldt voor: Bestemming Aanvragen
Nierdialyse Onbepaalde tijd Ziekenhuis of dialysecentrum Telefonisch:
0317 492051
Schriftelijk: aanvraagformulier
Chemo- of radiotherapie Periode behandeling Ziekenhuis, oncologie/radiotherapie Telefonisch:
0317 492051
Schriftelijk: aanvraagformulier
Visueel gehandicapten Onbepaalde tijd Diverse Alleen schriftelijk: aanvraagformulier
Permanente rolstoelgebruikers Onbepaalde tijd Diverse Alleen schriftelijk: aanvraagformulier
Intensieve kindzorg  2016  O.a. verpleegkundig kinderdagverblijf  Telefonisch:
0317 492051
Schriftelijk: aanvraagformulier
Hardheidsclausule* Nader te bepalen Aangevraagde bestemming Alleen schriftelijk: aanvraagformulier

*Hardheidsclausule

Je kunt een beroep doen op de hardheidsclausule als je niet valt onder de eerste vier categorieën in bovenstaande tabel. De clausule is geldig als je langdurig bent aangewezen op vervoer in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Er is door de overheid een speciale uitzonderingsregeling opgesteld als je vanwege een langdurige ziekte of aandoening een lange periode regelmatig moet reizen voor een behandeling. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden van de hardheidsclausule

 • De aanvraag moet altijd schriftelijk ingediend worden via het aanvraagformulier vergoeding zittend ziekenvervoer.
 • De aanvraag wordt beoordeeld door middel van de uniforme hardheidsclausuleformule van Zorgverzekeraars Nederland.
 • Anderzorg bepaalt óf je in aanmerking komt voor vergoeding en welke vorm van vervoer (openbaar-, eigen- of (rolstoel) taxivervoer).

Je hebt ook recht op zittend ziekenvervoer als je jonger bent dan 18 jaar en aangewezen op verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap waarbij sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen (intensieve kindzorg).

Voor vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer heb je altijd vooraf toestemming nodig van Anderzorg. Toestemming vragen kan telefonisch via de Servicelijn Vervoer: 0317 492051 of schriftelijk via een aanvraagformulier zittend ziekenvervoer.

Geen toestemming van Anderzorg

Wat kan je doen als je van Anderzorg geen toestemming hebt gekregen voor de vergoeding van zittend ziekenvervoer?

 • Leerlingenvervoer:
  Op basis van de Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer kan je voor je kind een tegemoetkoming vervoerskosten (van/naar school) aanvragen bij jouw gemeente. Je gemeente kan je informeren over de plaatselijke regelgeving.
 • AWBZ-vervoer:
  Als je zorg ontvangt gedurende een dagdeel in een AWBZ-instelling, omvat die zorg tevens het vervoer van en naar de instelling. Hiervoor dient echter wel sprake te zijn van een medische noodzaak. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) stelt hiervoor de indicatie.
 • CVV/Regiotaxi/Wmo:
  Vervoer voor mensen met een handicap binnen de regio/gemeente naar (niet) zorg gerelateerde bestemmingen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent.
 • Valys:
  Bovenregionaal vervoer gehandicapten: vervoer voor mensen met een handicap. Je kunt er mee reizen buiten je regio/gemeente, in je vrije tijd. Dus niet om naar je werk of opleiding te gaan. Je kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent.
 • Vervoersvoorzieningen werk en middelbaar en hoger onderwijs:
  (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA): vervoer voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. Je kunt hiervoor contact opnemen met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) in de gemeente waarin je woonachtig bent.
 • Wet Sociale Werkvoorziening:
  Vervoer voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die werken onder aangepaste omstandigheden. Je kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent.

Eigen bijdrage

Ja, je betaalt een eigen bijdrage van € 100 per kalenderjaar.

Eigen risico

Het is mogelijk dat je een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets.

Anderzorg heeft vervoersbedrijven gecontracteerd. Bij welk bedrijf je terecht kunt vertelt Anderzorg als je toestemming krijgt. Dit bedrijf declareert voor jou de kosten. Je kunt ook naar een vervoersbedrijf dat geen overeenkomst heeft met Anderzorg. Je krijgt dan maximaal € 0,85 vergoed per beladen kilometer. De kosten voor vervoer door een niet gecontracteerd vervoersbedrijf moet je zelf voorschieten en kan je later declareren via het declaratieformulier.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden, er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden. Heb je zorg nodig? Bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.

Om de website van Anderzorg goed te laten werken en je de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Je geeft ons toestemming als je onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. Je kunt desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.