Privacy statement

19 april 2010

Anderzorg maakt onderdeel uit van de Menzis Groep. Onder Menzis Groep wordt verstaan: de economische eenheid waarin alle rechtspersonen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van of verbonden zijn aan de Coöperatie Menzis U.A., organisatorisch zijn verbonden.

Anderzorg vindt het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. Je hebt ons je persoonsgegevens toevertrouwd. Je mag er dus van uit gaan dat Anderzorg alles doet om jouw privacy te beschermen. Anderzorg vindt dat erg belangrijk. Natuurlijk houdt Anderzorg zich hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In deze wetten staan regels over het gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn. Met deze privacy statement wil Anderzorg je informeren over de volgende onderwerpen:

1. Waarom verzamelt Anderzorg persoonsgegevens en waarvoor worden ze gebruikt
2. Hoe beschermt Anderzorg jouw privacy, ook op het internet
3. Wat zijn jouw rechten
4. Wanneer worden je gegevens verstrekt
5. Klachten over je privacy
6. Wijzigingen

Wanneer je een verzekering aanvraagt bij Anderzorg, verstrek je ons bepaalde gegevens. Je gegevens worden onder andere gebruikt voor het uitvoeren van de verzekering. Anderzorg kan je gegevens ook gebruiken voor zaken die voor ons van groot belang zijn zoals het bestrijden van fraude en om je te informeren over andere producten en diensten van AnderZorg. Ook kan Anderzorg je informatie van de andere rechtspersonen en vennootschappen van de Menzis Groep aanbieden. Soms bestaat er een wettelijke plicht waardoor wij je gegevens moeten verstrekken aan derden. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. 

Anderzorg moet op grond van artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens melden. Zo’n melding moet worden gedaan aan het College Bescherming Persoonsgegevens of de functionaris van de gegevensbescherming. Anderzorg heeft melding gedaan aan de functionaris van de gegevensbescherming.

Omdat je bij Anderzorg een ziektekostenverzekering heeft afgesloten, heeft Anderzorg in veel gevallen gegevens nodig over je gezondheid. Bijvoorbeeld om te bepalen of je recht heeft op een vergoeding. Met gezondheidsgegevens gaan wij extra zorgvuldig om. Vaak valt het verzamelen en gebruiken van gezondheidsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Bijvoorbeeld als die gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van je recht op vergoeding. Medewerkers mogen deze gegevens dan alleen inzien en gebruiken als ze die nodig hebben om hun werk uit te voeren en als ze werken onder de directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Dit is de zogenaamde ‘functionele eenheid’. De medewerkers die vallen onder de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur. De medisch adviseur heeft op grond van de wet een verplichting tot geheimhouding (beroepsgeheim).

Als je klant bent bij Anderzorg dan mag Anderzorg je persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over haar andere producten en diensten of vergelijkbare producten en diensten van andere rechtspersonen en vennootschappen van de Menzis Groep. Als je niet wilt dat jouw persoonsgegevens hiervoor worden gebruikt kunt je ons dit laten weten (recht van verzet). Je kunt een brief sturen naar het adres genoemd onder nummer 3. Als je van Anderzorg een e-mail of brief krijgt waarin Anderzorg je informeert over andere producten en diensten zal de mogelijkheid van verzet altijd worden genoemd. Ook als wij je bellen wordt je op de mogelijkheid van verzet gewezen.

Ben je geen klant bij Anderzorg maar heb je wel persoonsgegevens aan Anderzorg verstrekt dan mag Anderzorg die gegevens gebruiken om je brieven te sturen over haar producten en diensten. Als je dit niet wilt kun je Anderzorg dat laten weten door een brief te sturen naar het adres genoemd onder nummer 3. Jouw e-mailadres mogen we alleen gebruiken wanneer je Anderzorg daarvoor toestemming heeft gegeven. Als je van Anderzorg een e-mail krijgt nadat je daarvoor toestemming heeft gegeven zal de mogelijkheid van verzet altijd worden genoemd.

Als je geen klant bij Anderzorg bent mogen wij je bellen, behalve als je bent opgenomen in het Bel Me Niet register of als je op andere wijze aan Anderzorg hebt laten weten niet gebeld te willen worden. 

De bescherming van je privacy is belangrijk voor jou en dus ook voor ons. Daarom zijn de systemen en programma’s van Anderzorg beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat informatie volledig, bijgewerkt en juist is. We hebben ook procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als je onze website bezoekt en daar persoonsgegevens met Anderzorg uitwisselt, zie je een klein teken van een sleutel of een slot. Of je de sleutel of het slot ziet is afhankelijk van je browser (met de browser zoek je op het internet). Als je de sleutel of het slot ziet weet je dat er verbinding is met een beveiligde server. Je privacy wordt ook beschermd doordat de uitgewisselde persoonsgegevens gecodeerd worden. 

Als je onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een cookie. Om jouw privacy te beschermen is het gebruik van cookies met uitgebreide regels omgeven. Alle informatie over cookies op de Anderzorg website kun je lezen in de cookiepolicy.

Als je wilt weten of alle persoonsgegevens die Anderzorg van jou heeft juist zijn, dan kunt je ons vragen je een overzicht te sturen van die gegevens. Anderzorg zal je dit overzicht binnen vier weken sturen. Zijn de gegevens volgens jou onjuist, onvolledig of overbodig, dan kun je Anderzorg vragen ze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. Je kunt dit verzoek sturen aan:

Anderzorg
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 1177
7500 BD ENSCHEDE

Ook vragen over deze privacy statement kunt je sturen naar bovenstaand adres.

Als je liever geen informatie over ander producten en diensten van Anderzorg wilt ontvangen, dan kunt je ons dit laten weten. Dit kan per brief of e-mail.

Per brief:
Anderzorg
t.a.v. afdeling Marketing
Postbus 1177
7500 BD ENSCHEDE

Anderzorg verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve als dit op grond van de wet verplicht of toegestaan is of in geval van fraude.

 

Als je jouw gegevens wilt inzien, moeten wij eerst zeker weten dat je bent wie je zegt dat je bent. Als het om gezondheidsgegevens gaat gelden er extra strenge regels. Deze gegevens worden niet verstrekt per telefoon of per onbeveiligde e-mail. Gezondheidsgegevens over andere personen die op jouw polis staan, worden niet verstrekt behalve als het gaat om je kind dat jonger is dan 16 jaar.
Anderzorg zal je algemene gegevens, dit zijn je naam adres en woonplaats en je verzekeringskenmerken doorgeven aan zorgverleners. Verzekeringskenmerken zijn de door jou afgesloten verzekeringen en je verzekerdennummer bij Anderzorg. Dit doen we elektronisch met het zogenaamde VECOZO netwerk. Met deze gegevens kan jouw declaratie door de zorgverleners rechtstreeks bij je zorgverzekeraar worden ingediend. De zorgverlener kan controleren of je verzekerd bent, bij wie en welke verzekeringen je hebt afgesloten. 

Als je wilt dat jouw adres geheim blijft kun je de Basisregistratie Personen (BRP) hierover een brief sturen. Het BRP zal je adres dan als geheim registreren. Anderzorg controleert opgegeven adressen in het BRP. Als een adres als geheim is geregistreerd bij het BRP, neemt Anderzorg die registratie over. Hierdoor kan niemand bij ons je adresgegevens zien. Ook zorgaanbieders kunnen dan niet via het VECOZO netwerk je adresgegevens zien.


Als je een klacht hebt over hoe Anderzorg met je persoonsgegevens omgaat, kunt je een brief schrijven aan de afdeling Klachten en Bezwaar van Anderzorg. Ben je het niet eens met ons antwoord? Dan kunt je jouw klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) De SKGZ legt de klacht eerst voor aan de Ombudsman. De Ombudsman zal proberen te bemiddelen. Als je een klacht aan de SKGZ wilt voorleggen moet je dit doen binnen een jaar nadat je antwoord van Anderzorg hebt gekregen. Hieronder het adres van de afdeling Klachten en Bezwaar en de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen:

Anderzorg
T.a.v. afdeling Klachten en Bezwaar
Postbus 1177
7500 BD ENSCHEDE

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG ZEIST

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. Op deze plaats vind je altijd de nieuwste privacy statement.

Om de website van Anderzorg goed te laten werken en je de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Je geeft ons toestemming als je onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. Je kunt desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.